Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023 r.

1 stycznia 2023 roku weszła w życie ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, tzw. tarcza energetyczna w 2023. Zgodnie z tą ustawą, będą kontynuowane działania osłonowe dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych (m.in. szpitale, szkoły, muzea, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, organizacje pozarządowe itp.), które zużywają paliwa gazowe do celów grzewczych.

Ustawa zakłada wprowadzenie w 2023 r. mechanizmu polegającego na:

czytaj więcej

Informacja dla mieszkańca dotycząca zakupu preferencyjnego paliwa stałego (węgla) dla gospodarstw domowych

Szanowni Mieszkańcy,

Miasto Kwidzyn przystępuje do preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego (węgla). Oferujemy możliwość zakupu węgla w cenie 1 950,00 zł brutto za jedną tonę (jest to cena niższa od ustawowej ceny maksymalnej). 

Informujemy, że jeżeli jesteście Państwo zainteresowani zakupem preferencyjnym paliwa stałego, należy:

czytaj więcej

Dodatek węglowy

WYPEŁNIONY WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO SKŁADAMY DO URZĘDU MIEJSKIEGO Z SIEDZIBĄ W KWIDZYNIE PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 19

 

Co jest konieczne, by wypełnić wniosek o dodatek węglowy?

 • Formularz jest prosty. Na początku wpisujemy informację do kogo kierujemy wniosek. Wnioski o dodatek węglowy po zweryfikowaniu rodzaju ogrzewania przez Urząd Miejski w Kwidzynie, będzie dalej rozpatrywał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie.
 • Następnie osoba składająca wniosek powinna wpisać swoje dane, w tym imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania.
 • Jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą też inne osoby, w kolejnej rubryce wpisujemy ich dane osobowe z numerem PESEL i adresem zamieszkania.
 • Następnie w formularzu zaznaczamy jedno, główne źródło ogrzewania węglowego, np. kocioł na paliwo stałe, koza czy piec kaflowy – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.
  Pamiętajmy - wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej wpisane do lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Będzie to weryfikowane przez pracownika MOPS na etapie rozpatrywania wniosku.
 • Na koniec podpisujemy oświadczenie o tym, że podane w formularzu dane są prawdziwe.
 • Od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku gmina będzie miała 30 dni na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3 tys. zł.

 

Więcej o dodatku węglowym ...

 

Dodatek osłonowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie przypomina:

 1. wnioski o dodatek osłonowy są świadczeniem jednorazowym obowiązującym tylko w 2022 r. i wypłacane są jeden raz na wniosek;
 2. Składając wniosek należy wpisać rok kalendarzowy, w którym osiągnięte dochody będą stanowić podstawę do ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy[1], i tak w przypadku złożenia wniosku w okresie:
  a) od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. – brane są dochody za 2020 r.;
  b) od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 października 2022 r. - brane są dochody za 2021 r.
 1. Wypłata pozytywnie rozpatrzonych wniosków, złożonych w okresie po 31 stycznia do 31 października 2022 r. – będzie realizowana jednorazową kwotą w terminie do 2 grudnia 2022 r.
 1. Wypłata dodatku osłonowego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, wypłacanym przez gminy. Dotacje celowe przekazywane są gminom przez Wojewodę w ramach kwot określonych na ten cel w budżecie państwa.
 1. Wnioski złożone po 31 października 2022 r. – pozostawia się bez rozpatrzenia[2].

Dodatkowo przypominamy, że w związku ze zmianą roku bazowego od 1 sierpnia br., wnioskodawcy, którzy złożyli już wnioski - NIE składają ich ponownie.

 

[1] Zgodnie z art. 2 ust. 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym w związku z art. 411 ust. 10k ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu jest ustalana na podstawie osiągniętych dochodów, odpowiednio w 2020 r. i 2021 r.

[2] Zgodnie z art. 2 ust. 9 ustawy o dodatku osłonowym

Dodatek węglowy – zmiany w przepisach

(Dodatek do źródeł ciepła innych niż węgiel)

17 września br. Prezydent RP podpisał kolejną ustawę wprowadzającą dodatki do źródeł ciepła zasilanych innym niż węgiel paliwem tj. peletem,  drewnem kawałkowym czy innym rodzajem biomasy. Jednocześnie ustawa ta wprowadza zmiany w ustawie dotyczącej dodatku węglowego.

Nowelizacja doprecyzowuje, że  przysługuje wyłącznie jeden dodatek niezależnie ile gospodarstw domowych zamieszkuje pod danym adresem. Świadczenie będzie przysługiwało temu, kto pierwszy złoży wniosek, a pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania. Ponadto jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

 

czytaj więcej

Program „Blisko”

Biblioteka Miejsko-Powiatowa w Kwidzynie  otrzymała dofinansowanie z programu  „Blisko” Narodowego Centrum Kultury . Kwota dofinansowania to prawie 140 tys. zł na dwa lata !!!

BLISKO to B – Biblioteka | L - Lokalność | I - Inicjatywy | S- Społeczność | K - Kooperacja | O - Oddolność 

służy:

 • rozwijaniu lokalnych partnerstw, w których wiodącym podmiotem jest biblioteka jako przestrzeń do spotkań, wspólnej pracy, działalności twórczej, promowania aktywności czytelniczej oraz odpoczynku i integracji społeczności;
 • wzmacnianiu kompetencji pracowników bibliotek, pozwalających na rozpoznanie potrzeb i potencjału kulturowego członków lokalnych społeczności, a w konsekwencji na efektywną z nimi współpracę i inicjowanie działań kulturalnych wokół bibliotek;
 • włączeniu nowych środowisk w działalność bibliotek i aktywizacji społeczności lokalnych.

czytaj więcej

Prezentacja dotycząca działalności MOPS Kwidzyn

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.jpg (561 KB)

Informacja

UWAGA!!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie informuje, że dodatek węglowy można otrzymać przelewem na konto

 – we wniosku o dodatek węglowy należy wpisać numer rachunku płatniczego, na który zostanie przekazana kwota dodatku węglowego. Wskazany do przelewu numer rachunku nie musi należeć do osoby składającej wniosek o wypłatę dodatku węglowego.

Wnioski bez podanego numeru konta będą odsyłane do uzupełnienia pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W związku  z prowadzonymi pracami rządu nad zmianami w ustawie o dodatku węglowym oraz nieprzekazaniem gminie środków przeznaczonych na wypłaty dodatku węglowego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie informuje, że przyznanie i wypłata ww. świadczeń nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków z budżetu państwa.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie realizując zapisy ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się,  umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie  z pomocy tłumacza języka migowego online.

Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

Usługa dostępna jest po kliknięciu w ikonę

dlonie_biale_tlo_n.JPG (60 KB)

 

W godzinach od 8:00 do 21:00 uruchomiliśmy telefon wsparcia dla SENIORÓW 70+ samotnych, nie korzystających z usług opiekuńczych. 

Nr telefonu   783 882 500

POMOŻEMY POROZMAWIAMY  PORADZIMY

logo MOPS.png (16 KB)