Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Zgodnie z art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym informujemy o zmianach w przepisach dotyczących świadczenia pielęgnacyjnego.

 1. Od 1 stycznia 2024 r. świadczenie pielęgnacyjne przestaje funkcjonować w obecnej formie z powodu zmian w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2023.390 ze zm.). Najważniejsze zmiany to:
  - uprawnione osoby na które będzie można pobierać świadczenie pielęgnacyjne to tylko osoby do ukończenia 18 roku życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  - nie ma konieczności rezygnacji z zatrudnienia, pozostaje konieczność sprawowania opieki
  - osoby, które mogą uzyskać uprawnienie to matka albo ojciec, inne osoby, na których zgodnie z przepisami ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkowie, opiekunowie faktyczni dziecka, rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, dyrektorzy placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorzy regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorzy interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego
  - kwotę świadczenia pielęgnacyjnego podwyższa się o 100% na drugą i każdą kolejną osobę, nad którą sprawowana jest opieka (nie dotyczy dyrektorów placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego)
  - z uprawnienia nie są wykluczone m.in. osoby posiadające ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego
 1. Osoby, które uzyskały prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na dotychczasowych zasadach co najmniej do dnia 31 grudnia 2023 r. mogą utrzymać uprawnienie do świadczenia w dalszym okresie pod warunkiem złożenia wniosku o wydanie nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w terminie 3 miesięcy od dnia końca ważności poprzedniego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – w przypadku zakończenia ważności orzeczenia niepełnosprawności.
 2. Utrata prawa do świadczenia pielęgnacyjnego po dniu 1 stycznia 2024 r. z powodu innego niż powyższy uniemożliwia ponowne uzyskanie prawa do tego świadczenia na dotychczasowych zasadach.
 3. Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne powinny poinformować organ wypłacający o złożeniu przez osoby wymagające opieki wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego w ZUS – skutkuje to wstrzymaniem wypłat do czasu rozstrzygnięcia ZUS. Osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne w przypadku przyznania prawa do świadczenia wspierającego przez ZUS dla osoby wymagającej opieki. W przypadku zdublowania świadczeń kwoty wypłaconego świadczenia pielęgnacyjnego będą świadczeniami nienależnie pobranymi i będą podlegały zwrotowi.
 4. W przypadku śmierci osoby wymagającej opieki po dniu 1 stycznia 2024 r., prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje do ostatniego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym nastąpił zgon. Od dnia po dniu zgonu osoba uprawniona do świadczenia może podejmować pracę zarobkową oraz nabyć uprawnienie do innego świadczenia dotychczas wykluczającego się. Ewentualne składki na ubezpieczenie zdrowotne lub/i społeczne będą odprowadzane do dnia zgonu.

W przypadku wątpliwości jak i dodatkowych pytań informacji udzielają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie, Zespołu ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w siedzibie ośrodka przy ul. Grudziądzkiej 6 w Kwidzynie (pokoje 9, 8, 7 i 5)