Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

a.png (34 KB)

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie zaprasza mieszkańców Kwidzyna
do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego - Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację Programu w roku 2022 Miasto Kwidzyn otrzymało:

– wartość dofinansowania: 1 976 301,00 zł

– całkowita wartość: 1 976 301,00 zł

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równoważne. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy załatwianiu spraw urzędowych czy podejmowaniu różnego rodzaju aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

 ADRESACI PROGRAMU

 1. Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka.
 2. Pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).


KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM ?

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej[1]), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
 2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
 3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym[2].

UWAGA!
w przypadku gdy usługa asystenta będzie świadczona na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, wymagane jest także:

 1. zaświadczenie o niekaralności (dostarczane przez Asystenta);
 2. informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (weryfikacja przez MOPS);
 3. pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością (załącznik nr 4 do Karty zgłoszeniowej).

 KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

 1. osoby faktycznie zamieszkujące razem z Uczestnikiem Programu,
 2. członkowie rodziny (w tym rodzice i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadkowie, teściowie, macocha, ojczym);
 3. opiekunowie prawni.


NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA?

Usługi w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);
 2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 3. załatwieniu spraw urzędowych;
 4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 5. korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.),
 6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub
  z placówki oświatowej (jeżeli szkoła nie zapewnia tej usługi).

Pomoc przyznawana w postaci asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jest bezpłatna.

Dokumenty, które należy złożyć:

Mieszkańcy Kwidzyna, zainteresowani udziałem w Programie wypełniają kartę zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, do której należy dołączyć:

 1. kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego, orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia;
 2. zakres czynności (załącznik nr 1 do Karty zgłoszeniowej) ;
 3. podpisaną klauzulę informacyjną RODO (załącznik nr 2 do Karty zgłoszeniowej);
 4. wskazanie asystenta – w przypadku osób wskazujących asystenta osobistego (załącznik nr 3 do Karty zgłoszeniowej);
 5. oświadczenie opiekuna rodzica/opiekuna prawnego o akceptacji osoby Asystenta (załącznik nr 4 do Karty zgłoszeniowej).

Przed wypełnieniem dokumentów należy zapoznać się z treścią Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Kompletnie wypełnione druki należy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 6 do dnia 30 grudnia 2022 r.

Druki można składać :

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie ul. Grudziądzka 6  w godzinach urzędowania tj. 7:00-15:00

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod nr (55) 646-16-26 wew. 120  w godzinach 7:00 – 10:00 lub za pośrednictwem poczty e-mail: kkluska@mopskwidzyn.pl

Pierwszeństwo w przyznaniu asystenta będą miały osoby samotne, osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności).

Załączniki:

 1. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”-edycja 2022;
 2. Karta zgłoszeniowa do Programu;
 3. Zakres czynności;
 4. Klauzula informacyjna RODO;
 5. Oświadczenie o wskazaniu Asystenta;
 6. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego.
 7. Klauzula informacyjna RODO Ministra;

[1]) Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227, z późn. zm.) pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412).

[2] Przez podmiot, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej, należy również rozumieć osobę fizyczną, która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej lub opiekuna prawnego. Przez zlecenie należy rozumieć, nie tylko umowy cywilnoprawne ale również umowy o pracę.

 

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData