Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

flaga.png (37 KB)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie
zaprasza mieszkańców Kwidzyna

do udziału w Programie „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024,

który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego - Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację Programu w roku 2024 Miasto Kwidzyn otrzymało:

 •  wartość dofinansowania: 205.632,00 zł
 •  całkowita wartość: 205.632,00 zł

Programem w roku 2024 r., zgodnie ze złożonym wnioskiem, objętych zostanie 21 osób,
w tym:

 • 13 rodziców/opiekunów osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • 8 rodziców/opiekunów dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wszystkie usługi realizowane przez MOPS Kwidzyn w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 będą świadczone
w miejscu zamieszkania osób z niepełnosprawnością.

loga projektu 2.jpg (25 KB) Celem głównym Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.
Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów wspólnie zamieszkujących
i sprawujących całodobową opiekę nad:

 • Dziećmi do ukończenia 16 r.ż. posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności;
 • Osobami z niepełnosprawnością posiadającymi:
 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, ze. zm.)

- którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga opieki w zakresie potrzeb życia.

KTO MOŻE ZOSTAĆ OPIEKUNEM ?

Opiekunem może zostać osoby, które:

 1. Posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta lub
 2. Posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami
  w formie wolontariatu, lub
 3. Zostaną wskazane przez uczestnika Programu w Karcie zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.

W przypadku dzieci do 16 r.ż. wymagane są również:

 • Zaświadczenie o niekaralności,
 • Informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – weryfikacja przeprowadzana przez MOPS,
 • Pisemna akceptacja rodzica lub opiekuna prawnego dziecka
  z niepełnosprawnością.

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ OPIEKUNEM?

 1. Opiekunowie lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z Uczestnikiem Programu.
 2. Członkowie rodziny (w tym rodzice i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadkowie, teściowie, macocha, ojczym oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu, a także osoby pozostające w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.).

Pomoc przyznawana w ramach Programu jest bezpłatna.

Dokumenty, które należy złożyć:

Mieszkańcy Kwidzyna, zainteresowani udziałem w Programie wypełniają Kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024,

 1. kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego, orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku osób
  do 16 roku życia,
 2. podpisaną klauzulę informacyjną RODO (załącznik nr 1 do Karty zgłoszeniowej) oraz klauzulę informacyjna RODO – Ministra;
 3. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego; (załącznik nr 2 do Karty zgłoszeniowej).
 4. Oświadczenie dot. zapoznania się z Regulaminem rekrutacji – załącznik nr 4 do Regulaminu;
 5. ankietę oceniającą zasadność przyznania pomocy w formie AOON/OW stanowiącą załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji AOON i OW.

Przed wypełnieniem dokumentów należy zapoznać się z treścią Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024  oraz Regulaminu rekrutacji do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” i „Opieka wytchnieniowa”.

Kompletnie wypełnione druki należy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 6 od dnia 4 do 15 marca 2024 r.

Druki można składać :

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie ul. Grudziądzka 6  w godzinach urzędowania tj. 7:00-15:00 w p. 10 (stacja socjalna Johannitów)

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod nr (55) 646-16-26 wew. 110  w godzinach 7:00 – 10:00.

Załączniki:

 1. Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024;
 2. Karta zgłoszenia do Programu;
 3. Klauzula informacyjna RODO;
 4. Klauzula informacyjna RODO Ministra;
 5. Oświadczenie rodzica/opiekuna;
 6. Zarządzenie nr 6 /2024 Kierownika MOPS w Kwidzynie;
 7. Regulaminu rekrutacji do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” i „Opieka wytchnieniowa”;
 8. Oświadczenie dot. zapoznania się z Regulaminem rekrutacji – załącznik nr 4 do Regulaminu;
 9. Ankietę oceniającą zasadność przyznania pomocy w formie AOON/OW stanowiącą załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji;
 10. Karta realizacji usług opieki wytchnieniowej.

 

 

Komunikat w sprawie naboru wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 w ramach Funduszu Solidarnościowego. Na realizację Programu zaplanowano w 2024 r. kwotę 190 mln zł.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1)    dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

2)    osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Terminy naboru wniosków:

 1. Gmina/powiat składa wniosek (załącznik nr 1 do Programu) wraz z załącznikami do wniosku (załączniki nr 16 i 17 do Programu) do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl, w terminie od dnia 30 października 2023 r. do dnia 16 listopada 2023 r.
 2. Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu (załącznik nr 3 do Programu) i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków finansowych z Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (załącznik nr 2 do Programu), w terminie do dnia 1 grudnia 2023 r.

Termin rozpatrzenia wniosków;

Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od dnia przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.

Szczegółowe informacje na temat programu oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData