Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

ow loga1.png (34 KB)

 

 

Program „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2023

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie
zaprasza mieszkańców Kwidzyna

do udziału w Programie „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2023,

który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego - Funduszu Solidarnościowego.

 

Na realizację Programu w roku 2022 Miasto Kwidzyn otrzymało:

– wartość dofinansowania: 235 008,00 zł

– całkowita wartość: 235 008,00 zł

ow loga2.jpg (19 KB)

 

Celem głównym Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.
Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów wspólnie zamieszkujących
i sprawujących całodobową opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie
  z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573,
  z późn. zm.).

- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osoba niepełnosprawną.

KTO MOŻE ZOSTAĆ OPIEKUNEM ?

 1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu) lub
 1. osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu itp.
 2. Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, powinno zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym[1]).

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ OPIEKUNEM?

 1. osoby faktycznie zamieszkujące razem z Uczestnikiem Programu
 2. członkowie rodziny (w tym rodzice i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadkowie, teściowie, macocha, ojczym oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu, a także osoby pozostające w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.);
 3. opiekunowie prawni.


W RAMACH OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ OPIEKUN wspiera uczestnika programu
w szczególności w:

 1. czynnościach samoobsługowych,
 2. czynnościach pielęgnacyjnych,
 3. w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych,
 4. w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
 5. w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Pomoc przyznawana w postaci opiekuna jest bezpłatna.

Usługi opieki wytchnieniowej świadczone są w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

UWAGA!

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena ograniczeń  w codziennym funkcjonowaniu oraz zakres niezbędnego wsparcia jest dokonywana na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM, którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka.

Dokumenty, które należy złożyć:

Mieszkańcy Kwidzyna, zainteresowani udziałem w Programie wypełniają kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, do której należy dołączyć:

 1. kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego, orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia;
 2. podpisaną klauzulę informacyjną RODO (załącznik nr 1 do Karty zgłoszeniowej);
 3. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM (załącznik nr 2 do Karty zgłoszeniowej);
 4. wskazanie asystenta – w przypadku osób wskazujących asystenta osobistego (załącznik nr 3 do Karty zgłoszeniowej).

Przed wypełnieniem dokumentów należy zapoznać się z treścią Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023  

Kompletnie wypełnione druki należy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 6 do dnia 30 grudnia 2022 r.

Druki można składać :

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie ul. Grudziądzka 6  w godzinach urzędowania tj. 7:00-15:00

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod nr (55) 646-16-26 wew. 120  w godzinach 7:00 – 10:00 lub za pośrednictwem poczty e-mail: kkluska@mopskwidzyn.pl

Załączniki:

 1. Program „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2022;
 2. Karta zgłoszeniowa do Programu;
 3. Klauzula informacyjna RODO;
 4. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej;
 5. Oświadczenie o wskazaniu Asystenta.
 6. Klauzula informacyjna RODO Ministra;

 

[1]) Przez podmiot, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej, należy również rozumieć osobę fizyczną, która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej lub opiekuna prawnego. Przez zlecenie należy rozumieć, nie tylko umowy cywilnoprawne ale również umowy o pracę.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData