Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:
1. Administratorem zbioru danych, w którym przetwarzane są dane osobowe jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 6, 82-500 Kwidzyn. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizowania zadań wynikających z działalności Ośrodka.
2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Grudziądzka 6, 82-500 Kwidzyn, email: sekretariat@mopskwidzyn.pl lub na adres elektronicznej skrzynki podawczej: /6b8qojd051/skrytka ( http://epuap.gov.pl). W celu przesłania dokumentu do MOPS należy założyć konto (założenie konta jest bezpłatne), zalogować się jako użytkownik w platformie e-puap, przejść do katalogu usług i wybrać urząd do którego chcemy przesłać dokument, szczegóły w instrukcji użytkownika.
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Grudziądzka 6, 82-500 Kwidzyn, email: sekretariat@mopskwidzyn.pl oraz na adres elektronicznej skrzynki podawczej: /6b8qojd051/skrytka
4. Do zadań Administratora należy wykonywanie zadań z zakresu:
- ustawy o pomocy społecznej,
- ustawy o świadczeniach rodzinnych,
- ustawy o pomocy osobom uprawnionych do alimentów,
- ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
- ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
- ustawy o systemie oświaty w zakresie organizacji bezpłatnego przewozu i opieki w czasie przewozu - uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych,
- ustawy Prawo energetyczne, w zakresie ustalania uprawnień do dodatku energetycznego,
- ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi Stację Socjalną, której głównym zadaniem jest prowadzenie punktu wydawania leków oraz sprzętu rehabilitacyjnego.
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie prowadzi ośrodek wsparcia dziennego pobytu: Dzienny Dom Pobytu "Senior+". Siedziba Domu mieści się przy ul. Warszawskiej 18.
5. Administrator przetwarza Pani/ Pana dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów, o których mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Pani/ Pana dane innym podmiotom (np. sądy, policja, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty jak ZUS, PFRON) lub na podstawie umów powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego bądź z wykonawcami realizującymi zamówienia publiczne na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych). Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z zasadami archiwizacji na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz uregulowań wewnętrznych MOPS w Kwidzynie w wymienionym zakresie.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest zależne od obszaru w jakim przetwarzane są dane osobowe u Administratora, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. Ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy lub otrzymania wypłacanych przez Administratora świadczeń.

Klauzule informacyjne do pobrania

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData