Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

flaga.png (37 KB)

 

Program „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2022

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie
zaprasza mieszkańców Kwidzyna

do udziału w Programie „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2022,

który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego - Funduszu Solidarnościowego.

 

Na realizację Programu w roku 2022 Miasto Kwidzyn otrzymało:

– wartość dofinansowania: 195 840 zł

– całkowita wartość: 195 840 zł

 

loga projektu.jpg (16 KB)

Celem głównym Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.
Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów wspólnie zamieszkujących
i sprawujących całodobową opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8
  w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 2. osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub
  z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, które mają niepełnosprawność sprzężoną/złożoną (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności).

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust.1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osoba niepełnosprawną.

KTO MOŻE ZOSTAĆ OPIEKUNEM ?

 • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, której wzór stanowi załącznik nr 8 do Programu) lub
 • osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

 • osoby faktycznie zamieszkujące razem z Uczestnikiem Programu
 • członkowie rodziny (w tym rodzice i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadkowie, teściowie, macocha, ojczym);
 • opiekunowie prawni.


W RAMACH OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ OPIEKUN wspiera uczestnika programu w szczególności w:

 • czynnościach samoobsługowych,
 • czynnościach pielęgnacyjnych,
 • w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych,
 • w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
 • w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Pomoc przyznawana w postaci opiekuna jest bezpłatna.

Usługi opieki wytchnieniowej świadczone są w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

UWAGA!

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena ograniczeń  w codziennym funkcjonowaniu oraz zakres niezbędnego wsparcia jest dokonywana na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM, którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka.

Dokumenty, które należy złożyć:

Mieszkańcy Kwidzyna, zainteresowani udziałem w Programie wypełniają kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, do której należy dołączyć:

 1. kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego, orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia;
 2. podpisaną klauzulę informacyjną RODO (załącznik nr 1 do Karty zgłoszeniowej);
 3. podpisaną klauzulę informacyjną RODO Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (załącznik nr 2 do Karty zgłoszeniowej);
 4. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FI (załącznik nr 3 do Karty zgłoszeniowej);
 5. wskazanie asystenta – w przypadku osób wskazujących asystenta osobistego (załącznik nr 4 do Karty zgłoszeniowej).

Przed wypełnieniem dokumentów należy zapoznać się z treścią Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022  

Kompletnie wypełnione druki należy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 6 do dnia 17 maja 2022 r.

Druki można składać :

 • osobiście w godzinach urzędowania tj. 7:00-15:00;
 • poprzez pozostawienie w zamkniętej kopercie w skrzynce podawczej z tyłu budynku.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod nr (55) 646-16-26 wew. 127 lub za pośrednictwem poczty e-mail : zp@mopskwidzyn.pl

Załączniki:

 1. Program „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2022;
 2. Karta zgłoszeniowa do Programu;
 3. Klauzula informacyjna RODO;
 4. Klauzula informacyjna RODO Ministra;
 5. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej;
 6. Oświadczenie o wskazaniu Asystenta.

 

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData