Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

a.png (34 KB)

 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie zaprasza mieszkańców Kwidzyna
do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego - Funduszu Solidarnościowego.

 

Na realizację Programu w roku 2022 Miasto Kwidzyn otrzymało:

– wartość dofinansowania: 2 043 060 zł

– całkowita wartość: 2 043 060 zł

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równorzędne. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy załatwianiu spraw urzędowych czy podejmowaniu różnego rodzaju aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

 ADRESACI PROGRAMU

 • Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka.
 • Pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).


KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM ?

 • Osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji
  w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej1, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 • Osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym;
 • Osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

UWAGA!
w przypadku gdy usługa asystenta będzie świadczona na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, wymagane jest także:

 1. zaświadczenie o niekaralności (dostarczane przez Asystenta);
 2. informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (weryfikacja przez MOPS);
 3. pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością (załącznik nr 6 do Karty zgłoszeniowej).

 KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

 • osoby faktycznie zamieszkujące razem z Uczestnikiem Programu
 • członkowie rodziny (w tym rodzice i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadkowie, teściowie, macocha, ojczym);
 • opiekunowie prawni.


NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA?

Usługi w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • załatwieniu spraw urzędowych;
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.),
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub
  z placówki oświatowej (jeżeli szkoła nie zapewnia tej usługi).

Pomoc przyznawana w postaci asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jest bezpłatna.

Dokumenty, które należy złożyć:

Mieszkańcy Kwidzyna, zainteresowani udziałem w Programie wypełniają kartę zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, do której należy dołączyć:

 1. kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego, orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia;
 2. zakres czynności (załącznik nr 1 do Karty zgłoszeniowej) ;
 3. podpisaną klauzulę informacyjną RODO (załącznik nr 2 do Karty zgłoszeniowej);
 4. wskazanie asystenta – w przypadku osób wskazujących asystenta osobistego (załącznik nr 3 do Karty zgłoszeniowej);
 5. oświadczenie opiekuna rodzica/opiekuna prawnego o akceptacji osoby Asystenta (załącznik nr 4 do Karty zgłoszeniowej).

Przed wypełnieniem dokumentów należy zapoznać się z treścią Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022  

Kompletnie wypełnione druki należy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 6 do dnia 18 marca 2022 r.

Druki można składać :

 • osobiście w godzinach urzędowania tj. 7:00-15:00;
 • poprzez pozostawienie w zamkniętej kopercie w skrzynce podawczej z tyłu budynku.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod nr (55) 646-16-26 wew. 127 lub za pośrednictwem poczty e-mail : zp@mopskwidzyn.pl

Załączniki:

 1. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”-edycja 2022;
 2. Karta zgłoszeniowa do Programu;
 3. Zakres czynności;
 4. Klauzula informacyjna RODO;
 5. Oświadczenie o wskazaniu Asystenta;
 6. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego.

1) Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227) pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412).

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData